FORGOT YOUR DETAILS?

Един от основните резултати на Проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” с акроним „Equal2Health”, изпълняван по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020” е създаването на Съвместна обсерватория за социално значими заболявания в Трансграничната зона.

Обсерваторията се намира в сградата на Психиатричното отделение на Главна болница „Г. Папаниколау в Стауруполи, Солун. Обсерваторията е оборудвана с новозакупено оборудване за основните социално значими заболявания: сърдечно-съдови, респираторни, диабетни, психиатрични и неврологични и е леснодостъпна (и насочена) към социално уязвимите групи за медицински прегледи и консултации.

В Смолян се помещава вторичен (спомагателен) офис в сградата на Районната здравноосигурителна каса, главно за административни дейности (събиране и анализ на данни, индикатори, планиране и т.н.)

Целта на Обсерваторията е да играе ролята на „Обсерватория на социално значимите заболявания“ за населението на Трансграничната зона със специфична насоченост към западнали райони (с риск от бедност), изолирани (планински, селски райони с ограничен достъп до първични здравни звена) и маргинализирани (напр. бивши наркозависими, роми и т.н.) общности, които са в най-неравнопоставено положение в достъпа до здравни грижи

Обсерваторията предоставя следните услуги и дейности:

  • Анализ на настоящата ситуация в Трансграничната зона: съответните стратегии, политики, програми, предишни планове за действие и резултатите от тях, налични статистически данни, здравни показатели. Разработване и събиране на данни и показатели за неравнопоставеност в здравеопазването по възраст, пол, социално-икономическо състояние и географско измерение;
  • Основни медицински прегледи за референтните заболявания: главно сърдечно-съдови заболявания (включително холестерол), хронични респираторни заболявания и диабет, психиатрични заболявания / депресия и главоболие
  • Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността сред населението за превантивни медицински прегледи, както и „превенция чрез здравословен начин на живот“;
  • Създаване на „Отворена мрежа“ между различни заинтересовани страни като: медицински персонал, местни и регионални власти, болници и звена за първична здравна помощ, регионални и национални здравни власти, гражданско общество и т.н. за обмен на: а) ноу-хау за специфичните заболявания (напр. презентации-обучения от партньори по психиатрия и кардиология): причини, лечение, профилактика и т.н. б) предложения-идеи между заинтересованите страни, за да се намалят бариерите на равен достъп до системата за първично здравеопазване за конкретни изолирани общности без достъп.
TOP