Главна болница на град Солун „Г. Папаниколау“, Психиатрична клиника (Водещ бенефициент), Република Гърция

Психиатричната клиника, към Главна болница на град Солун „ Г. Папаниколау“ в гр. Солун, Република Гърция, се състои от специално болнично звено с разширена дейност в предоставянето на услуги в областта на психичното здраве, както и в рамките на Мрежата на обществени услуги, която функционира в префектура Солун. В допълнение отделението е и образователна медицинска институция. В следствие на издаден декрет от 01.01.2013г.  Солунската болница „Г. Папаниколау“ и „Психиатричната болница в Солун“ се обединяват под името „Обща болница в Солун „Г. Папаниколау“. Психиатричният отдел ръководи три центъра за психично здраве, две къщи за гости, четири пансиона и център за работа с деца. Той има пет секции за  кратка хоспитализация, една от които е университетска. Също така Отделението извършва дейност в областта на обучението, лечението на зависимости и осигурява заетост при пациенти, идващи от Кооперативни терапевтични звена.

Сдружение на Кардиолозите в Северна Гърция, Република Гърция

Сдружение на Кардиолозите в Северна Гърция е научно сдружение с над 500 членове / кардиолози. Сдружението се стреми към подобряване на развитието на кардиологията в Северна Гърция, като активно участва в различни инициативи за превенцията и лечението на сърдечно-съдови заболявания, а също така се стреми към подобряване на научните и професионални условия на своите членове.

Междуобщинска Агенция на Западната провинция в Солун „Нефели“, Република Гърция

Център за професионално обучение „Нефели“, Република Гърция, е сертифициран център за професионално обучение, който е основан през 1995 г. с цел участие на местната власт в образователните проблеми и насърчаване на пазара на труда. Той е един от първите ЦПО в Гърция, тъй като за първи път е сертифициран през 1995 г. и оттогава функционира с голям успех, разширявайки своите действия и сътрудничество.

Районна здравно-осигурителна каса – Смолян, Република България

Районна здравно-осигурителна каса – Смолян като териториална структура на Националната здравно-осигурителна каса и в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни средства администрира дейностите по задължителното здравно осигуряване и свързаните с него обществени отношения на територията на Смолянска област. Специфичните дейности и процеси, които изпълнява са: сключване на договори/допълнителни споразумения с лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ и аптеки; изграждане и поддържане на информационни модули и регистри, съобразно изискванията на единната интегрирана информационна система в системата на НЗОК; планиране, договаряне и закупуване на медицинска помощ за зъболечението в рамките на обемите, договорени в Националния рамков договор и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в Закон за бюджета на НЗОК.

Многопрофилна болница за активно лечение Девин ЕАД, Република България

Многопрофилна болница за активно лечение Девин ЕАД извършва голям спектър от медицински дейности, включително вътрешна медицина, хирургия, неврологични заболявания, педиатрия, образна диагностика, а също така разполага и с клинична лаборатория. Болницата е специализирана и разделена на две медицински диагностични структури "Клинична лаборатория" и "Образна диагностика". МБАЛ Девин извършва и изследвания с научна цел: Скрининг за латентно протичащ диабет при популацията в трудоспособна възраст от 45 до 65 години при затлъстели хора и консултации относно рекреационното и репродуктивно здраве.

Диагностично – консултативен център „Александровска“ ЕООД, Република България

Диагностично – консултативен център „Александровска” е създаден с цел да се осигури свободен и разширен достъп на пациентите до специалистите на Университетска болница „Александровска”, голяма част от които са хабилитирани щатни служители на болницата с по две и повече клинични специалности (основна и профилни). По-голямата част от кабинетите са разположени в сградата на центъра, други, поради спецификата на заболяванията, са разкрити към някои от профилираните клиники – Алергология, Детски болести, Психиатрия, Хирургия, Урология и др. Центърът разполага с високоспециализирана апаратура за диагностично уточняване (ядрено-магнитен резо­нанс, компютърен томограф, ехограф, ехокардиограф, остеометър, доплер-сонограф, мамограф, дерматоскоп, компютърен рефрактометър, очен лазер, апарат за уродинамични изследвания и диагностика, холтери (за ЕКГ и за кръвно налягане) и има разрешение за оказване на високоспециализирана диагностично – консултативна доболнична помощ.

TOP