FORGOT YOUR DETAILS?

Резултатите от проекта включват както краткосрочни, така и средносрочни / дългосрочни резултати:

  • Подпомагане на достъпа до по-добро здравеопазване в трудно достъпни и отдалечени региони (целеви области), където услугите са слабо развити, както и информиране на групите в неравностойно положение, които имат затруднен достъп (напр. ниско образователно ниво и т.н.), за предоставяните здравни услуги и възможности;
  • Идентифициране на основните причини за неравенствата в здравеопазването (за конкретни заболявания) и облекчаване на показателите за ниско ниво на здравеопазване в общности в неравностойно положение чрез пилотни медицински прегледи, обучение и мобилизиране на основни заинтересовани страни, социални и здравни агенти и медиатори, доставчици на здравни услуги, лица, вземащи решения и т.н.;
  • Насърчаване на програми за промоция на здравето и ранна профилактика на хора от групи с повишена уязвимост към социално значими болести и психични разстройства;
  • Въвеждане на иновации в системите за здравни грижи чрез препоръки към здравните политики и планове за действие за подобряване на здравната грамотност и овластяване на пациентите, за насърчаване на спазването на профилактиката, лечението и правилните последващи грижи;
  • Положително въздействие върху превенцията на заболявания в общности в неравностойно положение, което ще доведе до намаляване на случаите на болест, които ще бъдат лекувани от вторични здравни служби;
  • Изграждане на капацитет на медицинския персонал чрез научни изследвания, обучения, трансфер на ноу-хау между държавите и медицински персонал в изолирани и лишени райони за справяне със специфични заболявания, както и с пациенти от различни уязвими групи;
  • Увеличаване на капацитета на публичните власти и други заинтересовани страни по отношение на разработването и/или подобряването на съществуващите здравни политики и планове за действие в съответствие със съответните стратегии/програми на ЕС за „равенство при опазване на здравето“ и с плановете за действие на Световната здравна организация за изследваните заболявания (ментални, кардиозаболявания, диабет и др.)
TOP