FORGOT YOUR DETAILS?

За проекта

Проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” с акроним „Equal2Health” и реф. №2123 се изпълнява по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”.

Проектът е свързан със засилване на трансграничното сътрудничество между Република България и Република Гърция, като основната му цел е подобряване на достъпа до първична здравна помощ на населението, което се намира в отдалечени или труднодостъпни региони в трансграничната област.

TOP