FORGOT YOUR DETAILS?

За програмата

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020” е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

 

Програмата обхваща площ от 40202 км2 и население от 2,7 милиона жители от четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Това са префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция и областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България.

Общият бюджет на Програмата е 130 262 833 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 723 408 евро (85 %) и 19 539 425 евро (15 %) - национално съфинансиране от двете партниращи държави.

По програмата се финансират проекти по следните приоритетни оси:

  • „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“;
  • „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“;
  • „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“;
  • „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“;
  • „Техническа помощ”.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.

TOP