FORGOT YOUR DETAILS?

Основната цел на проекта е да намалят неравенствата в здравеопазването в Трансграничния регион и да допринесе за пренасочване на значителен обем от здравни услуги предоставяни от болниците в момента, към лечебни заведения за първична помощ и косвено да осигури по-добро здравно покритие на отдалечени и/или социално изключени общности чрез:

  • Профилактика (медицински прегледи) на гражданите (особено социално уязвимите групи) насочена към социално значими заболявания;
  • Насърчаване на здравната превенция и „здравната грамотност“ на социално изключени общности с оглед на по-доброто разбиране и ползване от услугите за първично здравеопазване;
  • Насърчаване на подкрепяща среда за здравословен начин на живот;
  • Въвеждане на иновации в системите за здравни грижи - чрез препоръки и планове за действие;
  • Изграждане на капацитет на медицинския персонал чрез изследвания, обучение, трансфер на ноу-хау за справяне със специфични заболявания, както и с пациенти от различни уязвими групи (приемливи модели на поведение, свързани с тяхната култура и обичаи).

Горепосочената основна цел на проекта е в съответствие и допринася за специфична цел на Програмата: „Подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ (в изолирани и социално изключени общности) в рамките на Трансграничния регион.”

TOP