FORGOT YOUR DETAILS?

Проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” с акроним „Equal2Health” и реф. №2123 се изпълнява по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”.

Проектът е свързан със засилване на трансграничното сътрудничество между Република България и Република Гърция, като основната му цел е подобряване на достъпа до първична здравна помощ на населението, което се намира в отдалечени или труднодостъпни региони в трансграничната област.

Тази цел обхваща възможността за намаляване на неравнопоставеността в достъпа до здравни услуги в граничния регион, чрез защита на гражданите от социалнo значими заболявания, насърчаване на здравната превенция, насърчаване на поддържащата среда за здравословен начин на живот, както и иновации в сферата на здравеопазването. Проектът e насочен към следните категории заболявания:

А) основни незаразни заболявания (НЗ), главно сърдечно-съдови заболявания (включително холестерол), хронични респираторни заболявания и очни заболявания, както и ще бъдат извършени кръвни изследвания по отношение на нива на кръвната захар и холестерола (приоритетно за Република България).

Б) Психични заболявания (приоритетно за Република Гърция)

Допълнителен ефект от реализирането на проектните дейности е и повишаване на информираността на гражданите във връзка със социални значими заболявания и възможностите за тяхната превенция.

Общата стойност на проекта е в размер на: 1 196 185,00 евро

TOP