FORGOT YOUR DETAILS?

Регионалната политика е основната инвестиционна политика на ЕС

Регионалната политика е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите.

За да се постигнат тези цели и да се отговори на различните потребности за развитие във всички региони на ЕС, за политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. са предвидени 355,1 млрд. EUR – почти една трета от общия бюджет на ЕС.

EU regional and urban development

TOP